class.nation.ac.th

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

1. สมัครสมาชิกใหม่ คลิ๊ก
2. เปิดอีเมลเพื่อยืนยัน ป้องกัน SPAM
3. เริ่มใช้งาน เลือก enroll วิชาที่สนใจ
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 วันนี้ จันทร์, 26 มิถุนายน 26 27 28 29 30  

รายวิชาที่มีอยู่

 • เปรียบเทียบภาษาต่าง ๆ ที่ใช้พัฒนาเว็บอย่างน้อย 3 ภาษา และให้ทดสอบจริงกับเว็บที่ให้บริการฟรี (Free hosting) โดยมีการติดต่อ และให้บริการฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 กรณีศึกษา เช่น กระดานข่าว ตัวนับ บริการสืบค้น บริการสมาชิก บริการข้อมูล เป็นต้น
 • ความเข้าใจในแนวคิดและคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และองค์กรธุรกิจ โดยมีแนวคิดที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล การทำงานประเภทตารางคำนวณในการแก้ปัญหางานธุรกิจ การใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิธีการทำธุรกิจขององค์กร โดยครอบคลุมถึงการทำงานจริง ฝึกปฏิบัติ เช่น การประมวลผลคำ สเปรดชีต ฐานข้อมูล เวิลด์ไวด์เว็บ การเข้าถึงอีเมล์ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน 3 (2-2-5)
 • ระบบจำนวนและรหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอมบิเนชันนัล ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร์หลายระดับ และภัยในวงจร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล การนำฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจำนวนสถานะ เทคนิคการกำหนดสถานะ และสภาวะการแข่งขัน 3(3-0-6)
 • แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมในปัจจุบัน
 • พฤติกรรมมนุษย์ กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การทำงาน เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธีแสดงส่วนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสร้างต้นแบบ ขั้นตอนการเรียนรู้ การศึกษาการใช้งานและการวิเคราะห์โพรโทคอลการใช้คำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แนวทางการทดลองทำจริง การเรียนรู้ของมนุษย์ การทำนายและการเลียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และกรณีศึกษา
 •  ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี
  ทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน และการควบคุม 
  การศึกษาหน้าที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  กลุ่มคน และหน่วยงานในองค์การ โดยมุ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งส่งผล
  กระทบต่อองค์การ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ในยุคโลกาภิวัตน์

 • หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
  การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร
  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
  การเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร *ข้อบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์* กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่กระบวนการทางการตลาด
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การพิจารณาโอกาสและอุปสรรค
  การวางแผนและการกำหนดนโยบาย
  การเลือกกลยุทธ์และปัจจัยความสำเร็จ
  การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและการดำเนินการจัดการทางการตลาดมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึง
  การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  ที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ แผนหลักและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสังคม ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำทฤษฎีด้านจริยธรรมมาประยุกต์ในการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี จริยธรรมความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงและความเป็นเจ้าของข้อมูล เนื้อหาส่วนใหญ่นำเสนอโดยการใช้กรณีศึกษารวมไปถึงการศึกษาโดยส่วนตัว การมีจิตใจเที่ยงธรรมยุติธรรม มีความยืดหยุ่น การสื่อสารทั่วโลก และการใช้อินเตอร์เน็ต การล้วงความลับข้อมูล
 • แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร 
  การคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร 
  การจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีและแบบแสดงรายการภาษี

 • การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี
  ทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน และการควบคุม 
  การศึกษาหน้าที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  กลุ่มคน และหน่วยงานในองค์การ โดยมุ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งส่งผล
  กระทบต่อองค์การ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ในยุคโลกาภิวัตน์


 • การออกแบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้
  วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ เครื่องมือ (
  Tools)
  และระบบเครื่องมือ (Workbench) เพื่อกำหนดความต้องการของระบบ
  วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบงาน
  วิธีการออกแบบชนิดโครงสร้าง แนวทางในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  การเขียนซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ (
  Reusable Software) การสร้างต้นแบบอย่างเร็ว (Rapid Prototyping) การบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาโปรแกรม
  การบริหารระบบงานบำรุงรักษาโปรแกรม ฝึกเขียนเอกสารประกอบการสร้างซอฟต์แวร์
  เขียนคู่มือสำหรับผู้ใช้และคู่มือทางเทคนิค

 • ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆของธนาคารพาณิชย์ เอกสารตรา
  สารทางการเงินต่างๆที่ธนาคารใช้ในการด าเนินงาน แนวทางการบริหารสินเชื่อ การด ารงเงินสดส ารองและสินทรัพย์
  สภาพคล่องตามกฎหมาย การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการท างบทดลอง ตลอดจนงบรายงานต่างๆของธนาคา

 • โครงสร้างและการทำงานของคอมพิวเตอร์
  ตรรกะและการแก้ปัญหา ระบบเลขจำนวนและรหัสที่ใช้แทนข้อมูล พีชคณิตบูลีน
  การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลและตัวแปร
  การคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ
  คำสั่งควบคุมการทำงาน การเขียนโปรแกรมย่อยและส่งผ่านค่าไปยังโปรแกรมย่อย
  ข้อมูลอาเรย์ การประมวลผลแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น บททบทวนกฎไวยากรณ์
  ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย การแปลความก่อนหลังและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย
  (เอสแอลอาร์) และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง
  ฝึกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง เช่น
  C++ หรือภาษาชั้นสูงอื่น

 • It's a course for the students in order to be able to have some basic knowledge about investment
 • นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ
  แผนหลักและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา
  จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสังคม
  ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การนำทฤษฎีด้านจริยธรรมมาประยุกต์ในการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี
  จริยธรรมความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงและความเป็นเจ้าของข้อมูล
  เนื้อหาส่วนใหญ่นำเสนอโดยการใช้กรณีศึกษารวมไปถึงการศึกษาโดยส่วนตัว
  การมีจิตใจเที่ยงตรงยุติธรรม มีความยืดหยุ่น
  การสื่อสารทั่วโลกและการใช้อินเตอร์เน็ต การล้วงความลับข้อมูล

 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค การกำหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้านตลาดทุน การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ
  Study the basic of principles Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand Supply and factors determining of consumer spending behavior ,the production level . National Income ,Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade.


 • empowering communication by speexx

 • หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 •          ความหมาย
  ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย
  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ
  มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและรังสีอันตราย

 • ทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชา

 •              ความหมายของชีวเคมี โครงสร้าง
  คุณสมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ วิตามิน
  และฮอร์โมน การแปรรูปและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลในร่างกาย
  ระบบการควบคุมกระบวนการชีวเคมีของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่สำคัญบางชนิด
  โรคทางเมตาบอลิซึม และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในร่างกายกับโรคบางชนิด
  โดยเน้นถึงโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย

 • ศึกษาความหมายและแนวความคิดทางด้านศิลปะ
  รวมถึงหลักการออกแบบเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น การเลือกและจัดภาพประกอบ
  การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การใช้สี การจัดช่องไฟ การกำหนดขนาด สัดส่วน
  และการสร้างสมดุลของ องค์ประกอบในชิ้นงานทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อคอมพิวเตอร์
  การกำหนดภาพ ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย
  และการจัดแสงเงาในชิ้นงานทางสื่อโทรทัศน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 • A study of communication technology meaning and principles, introduction of information technology, technology applications for communication, education and commercial application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office automation system, security and ethics of information technology using.
 • ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมสเปรตชีท การใช้โปรแกรมนำเสนองาน และการใช้งานบล็อก
  Study of computer for working, word processing program, spread sheet program, presentation program and blog using.
  ศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมสเปรตชีท การใช้โปรแกรมนำเสนองาน และการใช้งานบล็อก
  Study of computer for working, word processing program, spread sheet program, presentation program and blog using
  - See more at: http://www.thaiall.com/blog/burin/3604/#sthash.MNJQjZfm.dpuf
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้บริการห้องสมุด
  วัตถุประสงค์โครงการ
  1. เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้
  2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเบื้องต้น
  3. เพื่อให้ความรู้การใช้บริการห้องสมุด
  4. เพื่อให้ความรู้ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศนักศึกษาและระบบอีเลินนิ่ง และแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 • ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ This course aims at using new media and technology, computer systems and network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users. (Media and Technology in Daily Life) (TECH 101)

มหาวิทยาลัยเนชั่นe-learnning


หลังสมัครแล้ว
ให้ดูจดหมายใน ถังขยะ
เพื่อยืนยันตัวตน
e-mail Confirm