class.nation.ac.th

You are not logged in. (Login)
Skip การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

1. สมัครสมาชิกใหม่ คลิ๊ก
2. เปิดอีเมลเพื่อยืนยัน ป้องกัน SPAM
3. เริ่มใช้งาน เลือก enroll วิชาที่สนใจ
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Available Courses

 • อบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี

 • This course is emphasized to know and understand the activity and operation of logistics and supply chain, supply and inventory management, procurement, manufacturing, materials management, transport, warehouse, distribution and customer service.

 • Business Finance is concerned with the concepts and analytical techniques to identify and analyze financial performance and problems.

 • 1
  บรรยายพิเศษ"การจัดการสินเชื่อ" โดย นายสินชัย จิ๋วพัฒนกุล
  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเขลางค์
  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง
  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 4201
 • แนวคิดและแม่บทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ ขอบเขต กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์
 • กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ในการนำเสนอรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและ ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงิน จากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยการศึกษาจะเป็นการใช้กรณีศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินจริงของธุรกิจ

 • การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การทำงบการเงินรวม รายการเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
  Home-office and branch accounting; accounting for combined corporate entities; preparation of consolidated financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign financial statements.

 • ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น

  Overview of the structure of the Thai tax, procedures and assessment of tax collection in revenue code and other taxes; personal income tax; corporate income tax; value added tax; special business tax; withholding taxes, customs duties; excise tax; stamp duties and local taxes.

 • แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี

  Concepts and differences between accounting principles and taxation for revenues and expenses recognition; calculating income tax per revenue code; adjustments for financial accounting-based income to taxable income; preparation of tax report and tax returns.

 • แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย กิจการร่วมค้า กิจการขายผ่อนชำระ ธุรกิจลีสซิ่ง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหว่างกาล สัญญาก่อสร้าง การปรับโครงสร้างหนี้ สัญญาเช่า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุนและการบัญชีกิจการไม่แสวงหาผลกำไร

  Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales, leasing business; accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial statements reporting; construction contract; troubled debt restructuring; leasing; deferred taxation; employee benefits ; fund accounting; and non-profit enterprise.

 •  ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี
  ทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน และการควบคุม 
  การศึกษาหน้าที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  กลุ่มคน และหน่วยงานในองค์การ โดยมุ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งส่งผล
  กระทบต่อองค์การ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ในยุคโลกาภิวัตน์


 • แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิค ในการจัดทำ เอกสาร เครื่องมือสำหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ

  Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; flow of accounting data and information; systems development and documentation techniques; tools of accounting information systems work; use of information technology for internal control and improvement of business activities efficiency.

 • ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆของธนาคารพาณิชย์ เอกสารตรา
  สารทางการเงินต่างๆที่ธนาคารใช้ในการด าเนินงาน แนวทางการบริหารสินเชื่อ การด ารงเงินสดส ารองและสินทรัพย์
  สภาพคล่องตามกฎหมาย การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการท างบทดลอง ตลอดจนงบรายงานต่างๆของธนาคา

 • It's a course for the students in order to be able to have some basic knowledge about investment
 • ทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชาทดสอบสร้างวิชา

 • หลักสูตรนี้มุ่งเน้นหลักการและวิธีการของการอ่านและการฟังเพื่อจับใจความสำคัญการมุ่งเน้นที่จะขยายการอ่านออกเสียงมีการสนทนาให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น,การแปลและการเขียนข่าววารสารและการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สคริปต์นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการเขียนของพวกเขา This course focuses on the principles and methods of reading and listening for main ideas. The focus expands to reading aloud, having a conversation, interviewing, expressing opinions, translating and reading news, journals and advertising and public relations scripts. Moreover, students are given a chance to improve their English conversation skills.

 • ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย

 • ศึกษาความหมายและแนวความคิดทางด้านศิลปะ
  รวมถึงหลักการออกแบบเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น การเลือกและจัดภาพประกอบ
  การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การใช้สี การจัดช่องไฟ การกำหนดขนาด สัดส่วน
  และการสร้างสมดุลของ องค์ประกอบในชิ้นงานทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อคอมพิวเตอร์
  การกำหนดภาพ ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย
  และการจัดแสงเงาในชิ้นงานทางสื่อโทรทัศน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป


 • แนวคิดพื้นฐานการเกิดโรคติดต่อ สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อที่พบบ่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรคอุบัติใหม่


 • ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะการเกิดและการกระจายของโรคและอุบัติภัย การใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝ้าระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา หลักการวิทยาการระบาด ในการควบคุมและป้องกันโรค การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง การนำข้อมูลทางวิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข

 • empowering communication by speexx
 • A study of communication technology meaning and principles, introduction of information technology, technology applications for communication, education and commercial application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office automation system, security and ethics of information technology using.
 • ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมสเปรตชีท การใช้โปรแกรมนำเสนองาน และการใช้งานบล็อก
  Study of computer for working, word processing program, spread sheet program, presentation program and blog using.
  ศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมสเปรตชีท การใช้โปรแกรมนำเสนองาน และการใช้งานบล็อก
  Study of computer for working, word processing program, spread sheet program, presentation program and blog using
  - See more at: http://www.thaiall.com/blog/burin/3604/#sthash.MNJQjZfm.dpuf
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้บริการห้องสมุด
  วัตถุประสงค์โครงการ
  1. เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้
  2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเบื้องต้น
  3. เพื่อให้ความรู้การใช้บริการห้องสมุด
  4. เพื่อให้ความรู้ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศนักศึกษาและระบบอีเลินนิ่ง และแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 • ความเข้าใจในแนวคิดและคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และองค์กรธุรกิจ โดยมีแนวคิดที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล การทำงานประเภทตารางคำนวณในการแก้ปัญหางานธุรกิจ การใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิธีการทำธุรกิจขององค์กร โดยครอบคลุมถึงการทำงานจริง ฝึกปฏิบัติ เช่น การประมวลผลคำ สเปรดชีต ฐานข้อมูล เวิลด์ไวด์เว็บ การเข้าถึงอีเมล์ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน 3 (2-2-5)
 • หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
  การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร
  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
  การเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร *ข้อบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์* กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

 • การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • การออกแบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้
  วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ เครื่องมือ (
  Tools)
  และระบบเครื่องมือ (Workbench) เพื่อกำหนดความต้องการของระบบ
  วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบงาน
  วิธีการออกแบบชนิดโครงสร้าง แนวทางในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  การเขียนซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ (
  Reusable Software) การสร้างต้นแบบอย่างเร็ว (Rapid Prototyping) การบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาโปรแกรม
  การบริหารระบบงานบำรุงรักษาโปรแกรม ฝึกเขียนเอกสารประกอบการสร้างซอฟต์แวร์
  เขียนคู่มือสำหรับผู้ใช้และคู่มือทางเทคนิค

 • โครงสร้างและการทำงานของคอมพิวเตอร์
  ตรรกะและการแก้ปัญหา ระบบเลขจำนวนและรหัสที่ใช้แทนข้อมูล พีชคณิตบูลีน
  การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลและตัวแปร
  การคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ
  คำสั่งควบคุมการทำงาน การเขียนโปรแกรมย่อยและส่งผ่านค่าไปยังโปรแกรมย่อย
  ข้อมูลอาเรย์ การประมวลผลแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น บททบทวนกฎไวยากรณ์
  ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย การแปลความก่อนหลังและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย
  (เอสแอลอาร์) และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง
  ฝึกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง เช่น
  C++ หรือภาษาชั้นสูงอื่น

 • หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 •  แนวคิด ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล หลักการและเทคนิค การพัฒนา ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ข้อมูลและระบบการจำแนกข้อมูล ทางการพยาบาล การนำระบบการสนเทศมาใช้กับงานทางด้านการบริหาร การปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัย ทางการพยาบาล และการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล

 • วิวัฒนาการ แนวโน้ม และนโยบาย และการปฏิรูปการสาธารณสุขของไทยและต่างประเทศ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการพยาบาลชุมชน หลักการและกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งบทบาทของพยาบาลชุมชนเรื่องการบริหารงาน การประสานงานและการนิเทศการพยาบาลชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ครอบครัวและชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
 • วิวัฒนาการ ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศน์หลักของศาสตร์ทางการพยาบาล กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล มิติทางการพยาบาล บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ

  Evolution, meaning and importance of the profession nursing. The main concepts of nursing sciences. Conceptual framework and nursing theory. The concept of holistic health care, nursing process, and assessment of health personal condition, the relationship among theory, research, and practice of nursing. Dimensions of nursing, roles and responsibilities of nurses, professional moral, ethics, and code of conduct of nursing profession and professional organizations.

 • 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ ดังนี้

  1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยา ฤทธิ์และผลข้างเคียงของยา การจัดแบ่งกลุ่มยา ชื่อสามัญและชื่อทางการค้าของยา

  2. อธิบายรายการใช้ยาประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับอาการและโรค

  3. อธิบายหลักการใช้ยาอย่างถูกต้อง 6 ประการ และอันตรายจากการใช้ยา

  4. อธิบายการให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนในการใช้ยา ยาสามัญประจำบ้าน

  5. อธิบายนโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถานบริการสุขภาพ

  อธิบายแนวทางการบริหารคลังและเวชภัณฑ์ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

  1. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

  2.1 เพิ่มความรู้เรื่องการใช้ยาสำหรับการรักษาอาการและโรคต่างๆ

  2.2 เพิ่มการเรียนรู้ทักษะการจัดยาและจ่ายยาก่อนการลงชุมชนและการฝึกภาคปฏิบัติ

  2.3 สอนสาธิตการอธิบายการใช้ยาแต่ละประเภท และข้อควรระวังเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านยา

  .คำอธิบายรายวิชา

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยา ฤทธิ์และผลข้างเคียงของยา การจัดแบ่งกลุ่มยา ชื่อสามัญและชื่อทางการค้าของยา ยาสามัญประจำบ้าน และอันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยาอย่างถูกต้อง 6 ประการ การให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนในการใช้ยา นโยบายแห่งชาติด้านยาและบัญชียาหลักแห่งชาติ การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บัญชีรายการยาของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ


 • 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (วัตถุประสงค์ทั่วไปของรายวิชา)

   วัตถุประสงค์เฉพาะของรายวิชา เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว นิสิตเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

  1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (1.1)

  2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม (1.2)

  3. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ (2.1)

  3.1 บอกแนวคิดด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพได้

  3.2. อธิบายความต้องการน้ำและพลังงานของร่างกายได้

  3.3 อธิบายความสัมพันธ์ของสารอาหารและภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัยในภาวะปกติได้

  3.4. ประเมินความต้องการน้ำและพลังงานของร่างกายในภาวะปกติและเจ็บป่วยได้

  3.5. อธิบายอาหารและโภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ได้ (วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร)

  3.6 อธิบายโรคจากอาหารและความปลอดภัยของอาหารในชีวิตประจำวันได้

  3.7. อธิบายหลักการโภชนบำบัดสำหรับการดูแลสุขภาพภาวะเจ็บป่วยได้

  4. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อการพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3.1)

  5. สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (5.1)

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ชนิดรูปร่างลักษณะและหน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม วิธีการเรียกชื่อและการใช้สัญลักษณ์ความเหมือนและความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของฟัน ระยะเวลาในการขึ้นของฟันแท้และฟันน้ำนม ระยะเวลการหลุดของฟันน้ำนม ความสัมพันธ์ของฟันแต่ละซี่ต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะที่อยู่รอบตัวฟันและภายในโพรงฟัน หน้าที่ของเซลล์ภายในโพรงฟันและบริเวณรอบรากฟัน รวมถึงฝึกปฏิบัติการวาดฟันตามแบบฟันตัวอย่าง และใช้เครื่องมือในการตกแต่งขึ้ผึ้งให้ถูกต้อง ตามลักษณะ รูปร่าง สัณฐาน และกายวิภาคของฟันแท้หน้าและหลังLogo_NTUe-learnning
สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษา

หลังสมัครแล้ว
ให้ดูจดหมายใน ถังขยะ
เพื่อยืนยันตัวตน
e-mail Confirm